2022.10.8 Yusuke Tsuchiya
2022.8.27 Ryoko Kido
2022.4.16 Ai Sasaki
2021.10.28 O JUN
2020.10.24 Atsuhiko Misawa
2020.10.24 Yumi Goto
2020.9.12 Taku Obata
2020.7.25 Tomoko Konoike
2020.6.20 Nao Oishi
2020.3.28 Wisut Ponnimit
2020.1.11 Kyoko Suematsu
2019.11.16 Yusuke Tsuchiya
2019.10.5 John Currin
2019.4.27 Tabaimo
2019.3.23 Wisut Ponnimit
2019.2.16 Taki Tamada
2018.11.24 Hisaharu Motoda
2018.10.20 Ryoko kido
2018.9.7 Yuki Onodera
2018.7.21 視点が変わる時
2018.5.5 Smith Kiki
2018.3.7 Tomoko Konoike
2018.2.9 Tabaimo
2017.10.11 Katsura Funakoshi
2017.9.2 Tokuro Sakamoto
2017.7.22 Nao Oishi Daiichi Matsusita
2017.6.10 Haruna Sato
2017.4.28 Terry Winters
2017.3.17 Print Show 2017 Vol.2 Nobuyoshi Araki
2017.1.21 Print Show 2017 Vol.1
2016.11.26 Yusuke Tsutiya
2016.10.8 Taku Obata
2016.8.27 Kumi Sugai/Hisao Domoto
2016.5.27 Nao Oishi
2016.5.27 Wisut Ponnimit
2016.4.9 Yusuke Tsuchiya
2016.2.27 John Currin
2016.1.9 2016Printshow
2015.11.21 O JUN
2015.10.9 Natsunosuke Mise
2015.8.28 Robert Rauschenberg
2015.6.26 Jasper Johns
2015.5.23 Print Show02015
2015.3.20 Ai Sasaki/Kumi Machida
2014.9.13 Yusuke Tsuchiya
2014.6.28 Kumi Machida
2014.4.26 Wisut Ponnimit
2014.3.6 Atsuhiko Misawa
2013.11.30 Winter Group Show 2013
2013.9.14 Yusuke Tsuchiya & Yukino Oishi
2013.7.13 Tokuro Sakamoto
2013.6.1 Takiguchi
2013.3.21 Kae Higuchi
2012.12.18 Kiki Smith
2012.11.17 Ryoko Kido
2012.10.6 Takanobu Kobayashi
2012.9.1 Yusuke Tsuchiya
2012.7.14 Print Show "手のとどくアート"
2012.6.9 Hisaharu Motoda
2012.4.21 Yuichiro Natori
2012.2.25 Ai Udagawa
2012.2.4 MAYA MAXX
2011.12.22 Churyo Sato&Yusuke Tsuchiya
2011.10.29 Kae Higuchi
2011.9.10 Kumi Machida
2011.7.23 Eijiro Ito
2011.6.11 Kazuya Yamamoto
2011.4.23 Neo Buddhism
2011.3.5 Wisut Ponnimit
2011.1.22 Kae Higuchi & O JUN & Ryoko Kimura
2010.11.27 Noriko Yanagisawa
2010.10.23 O JUN
2010.9.18 Kae Higuchi

2010.7.31

Katsuaki Shigeno
2010.6.26 Ayao Shiokawa
2010.5.15 Yoshitomo Nara & John Currin
2010.5.21 Studio303
2010.4.3 Ryoko Kimura
2010.2.20 Editions vol.4
2010.1.16 Editions vol.3 Jim Dine & Jane Hammond
2009.11.28 Christmas Exhibition
2009.10.10 Atsushi Suwa
2009.9.5 Yuki Onodera
2009.8.1 Kayoko Wakabayashi
2009.6.27 Sakamoto Tokuro
2009.5.23 Mami Hirano
2009.4.4 MAYA MAXX
2009.3.7 Ai Udagawa
2008.11.29 Ayao Shiokawa
2008.10.11 Yutaka Yasuda
2008.10.11 Hormone Sekine
2008.7.12 Jasper Johns & Robert Rauschenberg
2008.5.17 Katsuaki Shigeno
2008.4.5 Wisut Ponnimit
2008.2.16 Keith Haring